LEREN LEREN VOOR JONGEREN - In groep

Aanpak » Doelgroep » Infoavond » Deelnameprijs » Agenda » Inschrijven » In uw school

Aanpak

Tijdens 5 sessies van twee uur doorlopen de cursisten in groepjes van maximaal 16 deelnemers de belangrijkste aspecten van zelfstandig en efficiënt studeren.
De eigen studiemethode wordt dan onder loupe genomen en beoordeeld op efficiëntie.
Via experimenten ontdekken de cursisten hoe het geheugen werkt en welke studiemethoden hierop het best inspelen. Bijzondere aandacht gaat naar het schematiseren in de vorm van een "mindmap" of spinschema.
Integratie van de aangeboden methode in het eigen studeergedrag is het uiteindelijke doel. Daarom brengen de deelnemers vanaf sessie drie hun eigen leerboeken mee om zo de leerstof volgens de nieuwe principes te verwerken. Leren begrijpend lezen staat hier op de eerste plaats.
Halverwege sessie 5 starten de evaluatiegesprekken met de ouders.
Hoe die verlopen verneemt u via uw kind na sessie 4. Vraag er naar !
Het uur dat u verwacht wordt moet uw kind (verplicht) noteren op de cover van zijn/haar cursus.

Ook de scholen doen heel erg hun best om leerlingen te leren leren, maar ondanks hun vele en goede werk, zijn er nog altijd heel wat kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Dit duwtje krijgen ze niet alleen omdat 'vreemde ogen dwingen'... maar vooral doordat ze na de cursus meer kunnen leren in minder tijd, langer onthouden en meer controle krijgen over de grote gehelen. Door het maken van o.a. mindmaps stijgt ook hun concentratie en motivatie.
Op die manier wordt Leren Leren ook een beetje Leuker Leren.

Alle leeftijden zitten samen om een leukere en minder schoolse sfeer te bekomen.
De interactie tussen de verschillende leeftijden draagt ook wezenlijk bij tot het succes van de cursus.
Ook werken we liefst met groepen waarin ASO, TSO, BSO en KSO samenzitten.

Doelgroep

De cursus "Leren Leren" is er voor leerlingen vanaf het vijfde studiejaar lager onderwijs tot en met de universiteit.
Ook voor kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, adhd, e.a. ...
Ook voor hoogbegaafden.
Ook voor kinderen met goede cijfers!

Infoavond

Aan elke cursusreeks gaat een ouderinfoavond vooraf waarop haarfijn uitgelegd wordt wat ouders en cursisten kunnen verwachten van de cursus en wat niet. Ook wordt verteld hoe ouders hun kinderen thuis (nog) beter kunnen begeleiden.
De infoavond start om 19.30 u. en eindigt rond 21.00 u.
De juiste data en locaties vind je in de agenda.
De infoavond is er voor ouders met hun kinderen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.
Deze infoavond kan ook worden ingericht in de scholen op eenvoudig verzoek van de directie en/of de oudervereniging. Kostprijs: gratis, indien de cursusdata reeds in de brief aan de ouders staan, we het lokaal (lokalen) gratis mogen gebruiken en de school niet verder dan 50 km van Brasschaat verwijderd ligt. Zoniet kostprijs 200 euro.

Deelnameprijs cursus jongeren

125 euro
Meebrengen: drie markeerstiften, een vierkleurenstylo en een ringmapje DIN-A4.

Het inschrijvingsgeld wordt betaald (onder gesloten omslag) aan de begeleider bij de aanvang van sessie 1. Geen cheques, geen overschrijvingen.

Geen laptops meebrengen: we aanvaarden geen verantwoordelijkheid bij beschadiging of diefstal.

Agenda: data en uren van de cursus

De exacte data en uren vindt u terug op de verzamelpagina waarop de data van al onze cursussen worden vermeld. Het kan gebeuren dat een datum geschrapt en opgeschoven wordt door de lesgever. Ook dat leest u op de cover van de cursus van uw kind.

Wie 1 (een) sessie mist, kan die gratis (elders) inhalen met een geldige reden én als wij tijdig verwittigd worden. Zo niet kost die in te halen sessie €25.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend via de website (klik op Inschrijven).

Bij volzet houden wij rekening met de volgorde van inschrijving.

Opmerking

De cursus kan ook worden gegeven in de school van uw kinderen: na de lesuren.
Best eerst een infoavond (zie hoger) organiseren.
Kostprijs: 110 euro per deelnemer van die school i.p.v. 125 euro, indien de schoollokalen gratis ter beschikking worden gesteld.
Voorwaarde is wel dat uw school te ver verwijderd ligt van een van onze vaste centra.